Zaaier van week 14 van 2018 (tot en met 4 april 2018) Zaaier van week 14 van 2018 (tot en met 4 april 2018)


Voor in het kerkdienstenoverzicht:
 

Stellendam-Melissant week 14

 
Zondag 1 april Eerste Paasdag

 

9.45 uur          ds. D. Hoolwerf                                 Stellendam
17.00 uur        ds. J.C. van Trigt                                Ameide
 
Maandag 2 april Tweede Paasdag
 
9.30 uur          ds. A. Slingerland                              Klundert
 
Onder de gemeenteberichten:

Stellendam-Melissant

Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       
Zondag 1 april
Kinderoppas in de morgendienst: Annemarie Tanis en Maartje Hameeteman
Kerkauto: fam. J. de Nooijer (tel: 492897)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. GZB Sulawesi (ds. Vogelaar) 3. College van kerkrentmeesters
Maandag 2 april
Kinderoppas in de morgendienst: Marlies Keijzer
Kerkauto: G. Keijzer (tel: 492874)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. Diaconie 3. College van kerkrentmeesters
 
Meeleven
 
Er zijn op dit moment geen zieken bij name te noemen in de gemeente. Laten we in onze gebeden bidden voor hen, die een stil verdriet met zich meedragen. Een wond waarover men met niemand ooit praten kan of durft. Wat wordt er veel in stilte en eenzaamheid geleden. Het is goed om deze “naamlozen” te gedenken en hen op te dragen in de trouwe Vaderarmen van onze Heere, die een ieder bij name kent en weet wat zich in de verste uiteinden van onze gedachten afspeelt. 
 
Goede Vrijdag en Pasen
 
We gaan naar de laatste twee feesten van de zeven feesten van de HEERE uit Leviticus 23. Op Goede Vrijdag Grote Verzoendag en met Pasen het Loofhuttenfeest, feest van de verzoening en feest van de vreugde. Er was veel te leren over deze feesten, hoe ze gevierd worden in de Joodse traditie en hoe wij er de vervulling van zien in de eerste 4 feesten en nog uitzien naar vervulling van de laatste drie feesten. Ze komen overeen met onze belijdenis: ik geloof in Jezus Christus... die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben.
 
Lego Menora kinderen
 
Eerste Paasdag krijgen de kinderen het laatste legoblokje met een letter. Ze mogen hun Menora, die ze thuis gemaakt hebben van lego, meenemen naar de kerk. Dan is het woord compleet dat met de letterblokjes is gespaard. 
 
Paasjubel
 

Op Eerste Paasdag is er de jaarlijkse Paasjubel. Elke keer zijn we met een paar mensen meer  om bij zonsopgang paasliederen te zingen. Een prachtige ervaring. We komen om 7.00 uur, vroeg in de ochtend, bij elkaar op de Oude Haven van Stellendam. Een kwartier later zal de zon opgaan. Het is een oud-kerkelijke traditie om op Paasdag zo de opstanding te vieren! We zien uit naar jouw/uw komst!

 

Paasontbijt

 

Vooraf aan de kerkdienst is er een paasontbijt. Wie mee wil ontbijten, welkom. Aanvang van het ontbijt is 8.45 uur. Graag opgeven bij Mariëtte Versluis, tel.0187493724 of Na het ontbijt is men vrij om de kerkdienst mee te maken of weer naar huis te gaan. Het ontbijt wordt gratis aangeboden.

 

Liederen zingen voor de dienst

 

Zondagmorgen begint de dienst een kwartier vroeger dan anders. We willen vanaf 9.45 uur een aantal Paasliederen zingen. Een voortzetting van de Paasjubel, die al in de vroege morgen mag klinken. Een jubel ter ere van onze Koning, die de dood overwon en opstond uit het graf. Houd u er rekening mee?
 
Collectebonnenverkoop
 
Donderdag 5 april kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur collectebonnen kopen bij de fam. J. Tanis.
 
Bezoek aan synagoge
 
Nu we in de prediking en tijdens de huisbijbelkringen bezig zijn met Israël, is er een idee geopperd om een bezoek te brengen aan een synagoge. In Sliedrecht staat er een, die de mogelijkheid hiertoe biedt. Elk 2e weekend van de maand is er open huis, maar er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een andere dag. We willen eerst kijken of er belangstelling is vanuit de gemeente en daarna met elkaar beslissen welke dag het beste uitkomt. Een rondleiding van 10 tot 35 personen kost € 50,- Als u interesse heeft en mee wilt, geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij Nelly Keijzer, tel. 492570.
 
Goede Sullen Markt
 
Op DV zaterdag 23 juni is er de jaarlijkse Goede Spullen Markt. Zo'n 40 - 50 vrijwilligers zijn nodig om die dag tot een succes te maken. Wilt u ons een dag(deel) helpen? Voor het bemannen van de kramen is er de volgende indeling: dagdeel 1: 7.30 - 12.00 uur en dagdeel 2: 12.00 - 15.30 uur. Daarnaast zoeken we nog vrijwilligers voor het opbouwen en 's middags voor het opruimen van de markt. Uw medewerking die dag is enorm welkom en gewenst. U kunt zich aanmelden via het volgende e-mailadres: , of bij één van teamleden. GSM-team, Barend Keijzer, Gert Korteland, Henk van Oostenbrugge en Conny Koese.
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad
 
 
 Voor in het kerkdienstenoverzicht:

Stellendam-Melissant week 13
 
Zondag 25 maart


10.00 uur        ds. D. Hoolwerf                                 Stellendam
17.00 uur        ds. J.C. Breugem                                Sommelsdijk
 
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
 
19.00 uur        ds. D. Hoolwerf                                 Stellendam
 
Onder de gemeenteberichten:
Stellendam-Melissant
Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       
Zondag 25 maart
Kinderoppas in de morgendienst: Mariette Versluis en Emma Hameeteman
Kerkauto: C. van Vugt (tel: 602935)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. IZB 3. College van kerkrentmeesters
Vrijdag 30 maart
Kerkauto: G. Keijzer (tel: 492874)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. Project 10-27 3. College van kerkrentmeesters
 
Meeleven
 
Broeder Anton Freezen is ziek. We hebben zondag als gemeente voorbede voor hem gedaan. Laten we rondom deze broeder staan met onze gebeden. Soms kun je zo ziek zijn, dat je geen woorden kunt vinden om je gedachten aan de Heere te vertellen en om uiting te geven aan je nood. Wat een troost mag het dan zijn, dat er broeders en zusters zijn, die jouw pijn en verdriet bij de Heere brengen en jou op de gebeden dragen tot voor Gods troon. Ook dat is een stukje gemeente-zijn.
 
Concert samenzang Sjaloomkoor
Op DV vrijdagavond 23 maart is er een concert/samenzangavond met het Sjaloomkoor. Ook muziekgroep Berácha verleent medewerking. Er zal een collecte zijn voor Caleido. Aanvang 19.30uur in de Gereformeerde kerk. Van harte uitgenodigd.
Feest van de Bazuinen
In de ochtenddienst van zondag 25 maart zijn we in de lijdenstijd gekomen bij het 5e feest uit Leviticus 23: het Feest van de Bazuinen. We gaan kijken hoe het Joodse volk hieraan invulling heeft gegeven en hoe dit feest vanuit de Schriften voor ons betekenis heeft vandaag. Op Goede Vrijdag is het 6e feest aan de beurt: Grote Verzoendag. Pasen verbinden we dit jaar aan het eindfeest: het Loofhuttenfeest.


Avondgebed in de stille week

Maandag- en woensdagavond is er een avondgebed samen met de Gereformeerde kerk. Een moment van stilte, gebed, schriftlezing en zang. Het avondgebed is van 21.30-22.00 uur. Maandag 26 maart in de Gereformeerde kerk en woensdag 28 maart in de Hervormde kerk. Iedereen is welkom.

Donderdagavond Pesachviering

29 maart, op witte donderdag, is er de Pesachviering in de kerk. We gaan op messiaans/Joodse wijze Pesach vieren met de symbolen, teksten en de liederen. Iedereen is welkom. Opgeven kan tot 22 maart.

Paasjubel

Op Eerste Paasdag is er de jaarlijkse Paasjubel. Elke keer zijn we met een paar mensen meer  om bij zonsopgang paasliederen te zingen. Een prachtige ervaring. We komen om 7.00 uur, vroeg in de ochtend, bij elkaar op de Oude Haven van Stellendam. Een kwartier later zal de zon opgaan. Het is een oud-kerkelijke traditie om op Paasdag zo de opstanding te vieren! We zien uit naar jouw/uw komst!

Paasontbijt

Vooraf aan de kerkdienst is er een paasontbijt. Wie mee wil ontbijten, welkom. Tijd van het ontbijt is 8.45 uur. Graag opgeven bij Mariëtte Versluis, tel.0187493724 of Na het ontbijt is men vrij om de kerkdienst mee te maken of weer naar huis te gaan. Het ontbijt wordt gratis aangeboden.
 
Verjaardagscommissie
 
Over de maand februari mochten we het  mooie bedrag van €  215,65 ontvangen. Heel hartelijk dank en een goed nieuw levensjaar onder Gods zegen toegewenst.


Een hartelijke groet van de kerkenraad
 
 
 
 
terug