de zaaier van week 46 de zaaier van week 46

Voor in het kerkdienstenoverzicht:
 

Stellendam-Melissant week 46


Zondag 11 november
10.00 uur        Prop. H. Meijer                       Zoetermeer
17.00 uur        ds. F. Hoek                             Schoonhoven


Onder de gemeenteberichten:

Stellendam-Melissant

Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732

Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       

Kinderoppas in de morgendienst: Rianne Hogenbirk en Emma Hameeteman
Kerkauto: fam. G. Keijzer (tel. 492874)
Collecten: 1. Leerstoelfonds Ger. Bond 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats 

Meeleven

Dankbaarheid is er bij Marie Braber en allen die bij haar horen voor de goede uitslag na de kuren. Als gemeente hebben we de dank bij God gebracht voor Zijn bewarende en sparende hand. Afgelopen zondag hebben we er ook bij stilgestaan dat het 10 jaar geleden is dat de familie Hoolwerf  zijn intrek genomen heeft in de pastorie van de Hervormde gemeente van Stellendam. Er is reden tot dankbaarheid dat we een eigen herder en leraar konden beroepen, die in de nieuw ontstane situatie de gemeente geleid heeft. We danken als gemeente het predikantsgezin voor de inzet en betrokkenheid bij de gemeente. We konden ook rondom elkaar staan als gemeente en gezin als er moeilijke perioden waren. Onze predikant zet zich met al zijn creatieve gaven in voor jong en oud om het evangelie te verkondigen en de gemeente van Jezus Christus te bouwen. We hopen en bidden dat we nog een lange periode tot zegen met elkaar verbonden blijven. Soli Deo Gloria. Zondag hebben we ook voorbede gedaan voor de kleinzoon van Leo en Annie Blokland en voor zuster B. Koese. In een periode van onderzoek en uitslagen wensen we hen: de Heere is nabij.

Verkoop vis

Op zaterdag 10 november zullen we weer diverse soorten vers gebakken vis verkopen in een kraam op het Oranjeplein.  Vanaf 8.00 uur kunt u terecht voor heerlijke kibbeling en gebakken tong, schol en schar.  De opbrengst is voor de kerk.

Ambtsdragersverkiezing

 

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst die we op 1 november jongstleden hebben gehouden is Herbert Tanis verkozen tot diaken. Hij heeft tot 17 november aanstaande de tijd om te laten weten of hij zijn verkiezing aanvaardt. Pieter Breederveld en Bram Kievit hebben hun benoeming tot respectievelijk ouderling en ouderling- kerkrentmeester niet aanvaard. We bidden zowel Herbert, als Pieter en Bram Gods zegen toe en rust op de genomen beslissing. Ook vragen we gebed om wijsheid bij het vervolg van het verkiezingswerk, daar er nog 2 vacatures zijn in de kerkenraad.


Gemeenteavond
 

Op de gemeenteavond van 14 november staan de volgende punten op de agenda: het collecterooster voor 2019,  pioniersplek Goeree Overflakkee, verkoop pastorie en de financiën wat betreft het college van kerkrentmeesters. Gezien het belang van deze punten hopen we op de aanwezigheid van heel de gemeente. Aanvang 19.30 uur in De Rank.


Verantwoording

De collecten van oktober: voor de diaconie € 1046,60 voor het college van kerkrentmeesters € 517,64 en voor de predikantsplaats € 585,21. De zendingsbussen bij de uitgang van de kerk bevatten € 68,95. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Een hartelijke groet van de kerkenraad


 

terug