Zaaier van week 12 van 2018 (tot en met 21 maart 2018) Zaaier van week 12 van 2018 (tot en met 21 maart 2018)
Voor in het kerkdienstenoverzicht:
 
Stellendam-Melissant week 12
 
Zondag 18 maart
 
10.00 uur        ds. D.M. van de Linde                       Rotterdam
17.00 uur        ds. T.L.J. Bos                                     Waddinxveen
 
Onder de gemeenteberichten:
Stellendam-Melissant
Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       

Kinderoppas in de morgendienst: Klaasje Tanis en Anne Moijses
Kerkauto: G. Korteland (tel: 491039)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. Hulp Oost Europa 3. College van kerkrentmeesters
 
Meeleven
 
De familie Both, Hans en Riet, waren vorige week vrijdag 45jaar getrouwd. Aanstaande donderdag is de familie Blokland, Leo en Annie, 50 jaar getrouwd en aanstaande woensdag is de familie du Pree, Jaap en Adrie, 55 jaar getrouwd. Een bijzondere reeks van huwelijksjaren waar ze op terug mogen kijken. Reden te over om God te danken en te prijzen. We hebben elkaar uit Gods hand ontvangen en zoveel jaar lief en leed gedeeld. Wat zijn er mooie momenten geweest in het huwelijksleven. We zeggen weleens: het huwelijk is een instelling van de paradijsbloemen, een instelling van God. Het huwelijksformulier zet zwaar in als er staat dat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Als we de huwelijksweg al langere tijd gelopen hebben, kunnen we er  iets meer van begrijpen. We denken aan zorgen, ziekte, naaste familieleden om je heen die wegvallen. In bijzonder denken we aan de familie du Pree, waarvan een dochter overleden is. We vragen uw voorbede voor dit onpeilbare verdriet. Het is ook rijk als we door alle dingen heen zien dat de hand van de HEERE in ons leven is en we Hem de lof en de eer mogen brengen en meer en meer mogen leven uit hetgeen Paulus zegt in Romeinen 8:Want ik ben er van overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde gemeente.
 
Gemeenteavond
 
Op D.V. maandag 19 maart is er een gemeenteavond in De Rank. De aanvang is 19.45 uur. Deze avond zal ds. A. Brons de inleiding houden over de Actualiteit van Jeruzalem voor kerk en geloof. Ds. Brons is consulent geweest bij het Centrum voor Israël studies (CIS) en heeft de afgelopen jaren gewoond in  Jeruzalem. We geven deze informatie vroegtijdig door om deze avond in de agenda vrij te houden. Er zullen ook andere actuele zaken aan de orde komen. Van harte uitgenodigd.
 
 
Gebedskring
Deze maand wordt de gebedskring gehouden op donderdag 22 maart om 20.30 uur in de Hervormde kerk. Iedereen is van harte welkom om de gezamenlijke gebeden bij de Heere neer te leggen en Hem samen te danken voor Zijn goedheid en trouw.
 
Concert samenzang Sjaloomkoor
Op DV vrijdagavond 23 maart is er een concert/samenzangavond met het Sjaloomkoor. Ook muziekgroep Berácha verleent medewerking. Er zal een collecte zijn voor Caleido. Aanvang 19.30uur in de Gereformeerde kerk. Van harte uitgenodigd
Messiaanse Pesachviering op Witte Donderdag
 
Donderdag 29 maart vieren we de Pesachmaaltijd in de kerk. Aanvang is 20.00 uur. Het is al de derde keer dat we dit doen. We nodigen iedereen van harte uit deze Sederavond mee te vieren. Graag wel opgeven vóór 22 maart bij Anja Hoolwerf (701007) om voor iedereen voldoende in te kunnen kopen. We volgen vooral de Haggadah (de orde) zonder een uitgebreide maaltijd. Het is de bedoeling dat u dus thuis gewoon een maaltijd gebruikt.
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad
 
 
 
 
terug